Witamy serdecznie na stronie internetowej czasopisma

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

ISSN(Print) 1644-0757 e-ISSN(Online) 2450-047X

O czasopismie

Od Rady Naukowej

Acta to wydawnictwo ogólnopolskie liczące kilkanaście serii tematycznych, z ujednoliconą szatą graficzną i o podobnym formacie redakcyjnym. Czasopismo powstało z inicjatywy pracowników uczelni rolniczych i wydawane jest pod patronatem rektorów tychże uczelni. Dotychczasowe zaangażowanie środowisk uczelnianych w podnoszenie poziomu merytorycznego i edytorskiego wszystkich serii tematycznych, przy zgodnym wysiłku autorów oraz Rad Programowej i Naukowych, przyczyniło się do tego, że czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, w tym nasza seria Oeconomia, zdobyło już godne miejsce w środowisku naukowym i akademickim.

Artykuły do serii powinny być przygotowywane w języku angielskim. Tytuł, słowa kluczowe i streszczenia w języku angielskim i w języku polskim. Artykuły do recenzji mogą być przysyłane w języku polskim, a na język angielski przetłumaczone po przyjęciu artykułu do druku. Rada Naukowa serii Oeconomia w trosce o poprawę rangi wydawnictwa zwraca uwagę zarówno na treść merytoryczną, jak i staranność formy opracowań. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w zakładce „PROCEDURA RECENZOWANIA”.

Wszystkie numery Acta Sci. Pol. Oeconomia dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej http://acta_oeconomia.sggw.pl

Od 2007 roku czasopismo jest kwartalnikiem, a każdy artykuł w Acta Sci. Pol. Oeconomia otrzymuje 15 punktów. Autorów prosimy o uwzględnianie w cytowanych pozycjach bibliograficznych artykułów z poprzednich numerów Acta Sci. Pol. Oeconomia na podobny temat. Zwracamy uwagę na rangę streszczenia i słów kluczowych, które to informacje są wysyłane do kilkuset bibliotek na całym świecie, stąd potrzeba szczególnie starannego ich opracowania i przetłumaczenia na j. angielski.

Od 2011 roku kwartalnik Acta Sci. Pol. Oeconomia jest indeksowany w bazach: AGRO, Index Copernicus, BazEkon, EBSCO.

Poniżej prezentujemy skład Rady Naukowej oraz Komitetu Redakcyjnego Acta Sci. Pol. Oeconomia:

Rada Naukowa Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

 • Marta Barna (Lviv University of Trade and Economics, Lviv, UA),
 • Roman Kisiel (University of Warmia and Mazury, Olsztyn, PL),
 • Joseph Andrew Kuzilwa (Mzumbe University, Tanzania),
 • Lubos Smutka (Czech University of Life Sciences Prague, CZ),
 • Wiesław Musiał (University of Agriculture, Krakow, PL),
 • Janina Sawicka (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, PL) – chairperson,
 • Harun Ucak (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey),
 • Dorota Witkowska (University of Łódź, PL),
 • Andra Zvirbule-Bērziņa (Latvia University of Agriculture, LV)

Komitet Redakcyjny Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

 • Jan Kiryjow – Warsaw University of Life Sciences Press,
 • Halina Powęska – WULS-SGGW – Warsaw – vice-chairperson,
 • Paulina Stolarczyk – WULS-SGGW – Warsaw – Oeconomia Secretary,
 • Paulina Trębska – WULS-SGGW – Warsaw – Oeconomia Secretary,
 • Marcin Chciałowski – WULS-SGGW – Warsaw – Oeconomia Secretary,
 • Renata Marks-Bielska – University of Warmia and Mazury – Olsztyn – thematic editor,
 • Łukasz Satoła – University of Agriculture in Krakow – Cracow – thematic editor,
 • Iwona Pomianek – WULS-SGGW – Warsaw – thematic editor,
 • Joanna Rakowska – WULS-SGGW – Warsaw – thematic editor,
 • Aleksandra Matuszewska-Janica – WULS-SGGW – Warsaw – statistical editor,
 • Kuo-Liang “Matt” Chiang – South Dakota State University – Brookings, USA – language consultant

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów: acta_oeconomia@sggw.pl

W przypadku przesyłania wydruku należy dołączyć również nośnik elektroniczny (CD lub DVD). Przesyłkę z dopiskiem Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia prosimy kierować na adres:

Prof. zw. dr hab. Janina Sawicka
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.: (022) 593 40 82; fax: (022) 593 40 77

Z poważaniem,
Janina Sawicka
Przewodnicząca Rady Naukowej Serii Oeconomia
Warszawa, dn. 01.12.2015